Referat af menighedsrådsmøde

 

onsdag d. 26. august 2020 kl. 16.00

Tilstede:

Kaj Oluf Jensen, Bente Ladegaard Jakobsen, Kaj Wegner Petersen, Merete Færk Lønborg, Ernst Villy Andersen, Gudrun Wegner Petersen, Jytte Ravn Laugesen, Irene Quist Andersen, Ingrid Kallehauge Larsen, Kurt Vestergaard, Henning Grøn, Anders Aastrup, Lisbeth Petersen.

Kirke- og kulturmedarbejder Karin Halling deltager i mødet.

Afbud: Erik Klint.

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomstsang

Ingen sang.

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

  1. Økonomi:

 

Kvartalsrapport 2. kvartal. Godkendt.

Kirkens økonomi ser fin ud.

4.   Lukket møde: (når aktuelt)    

 

5.   Skrivelser og efterretningssager

 

6.   Nyt fra forretningsudvalget

 

 

 

    

 

 

    

     6a Kollektplan 2020 - 2021 

Status for ansættelse af ny præst: Det ser lovende ud i forhold til ansøgere.

Vi modtager ansøgningerne den 1. eller 2. september. De samles i en mappe, som er tilgængelig på kirkekontoret. Alle rådsmedlemmer skal have ansøgningerne læst til det orienterende møde den 7. september. Biskoppen kommer kl. 15.30. Menighedsrådet mødes kl. 15.00.

 

 

 

 

Godkendt.

7.    Nyt fra præsterne

 

 

 

Præsterne har lagt gudstjenestekalender for efteråret.

Sogneaften med Helge Teglgaard den 5. november kl. 19.00 indledes med en gudstjeneste.

Spaghettigudstjeneste onsdag den 18. november kl. 17.00.

Juleaftensdag: På grund af Covid-19 forslår præsterne om nødvendigt, som en plan B, ekstra gudstjenester om formiddagen kl. 9.00 – 10.00 og 11.00. Eftermiddagsgudstjenester kl. 13.00 – 14.30 og 16.00 som vanligt.

Der bliver fastelavnsspaghetti den 10. februar ved ny præst.

27. september kl. 10.00 er der konfirmation af Lilleskolens konfirmander og derfor ikke ordinær gudstjeneste.

Lisbeth Petersen og Karin Halling har været på kursus i videoredigering, Dreambroker.

Kirke- og kulturmedarbejderen overtager babysalmesang fra Rikke Petersen.

Dalumskolens souschef takker for skoleprojekt og bibler til skolen.

Præsterne har været på konvent med provsten.

Alle konfirmandhold starter i uge 36.

Anders Aastrup forlader møder kl. 18.00.

8.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

 

Intet at tilføje.

 

- Kirke- kulturmedarbejder

Forslag til mere kor i Hjallese Kirke. Karin Halling orienterer om sine ideer til sideløbende korprojekt i samarbejde med organisten.

Der er mange tilmeldinger til babysalmesang. Der er p.t. 16 tilmeldte, som starter den 27. august. Der oprettes venteliste til nyt hold, om nødvendigt.

- kontaktperson

Intet at berette.

- kirke- og præstegårdsudvalg

 

Vi har modtaget brev for Odense Renovation, at de stopper afhentning af affald pr. 1. november, da kirken ikke er en kommunal institution.

Kirkeudvalget arbejder med at forbedre belysningen i konfirmandstuerne.

Ajourføring af præstetavlen.

       - kommunikationsudvalg

Deadline til næste kirkeblad fredag den 4. september. Indlæg skal være udvalget i hænde inden da.

Forslag om bannere og flag på kirketårnet i lighed med sidste valg. Godkendt.

Tilbud om udstilling af Jim Lyngvilds billeder i Hjallese Kirke.

Der er flertal for at sige ja til tilbuddet.

Bente Ladegaard Jakobsen forlader møde kl. 18.50.

- aktivitetsudvalg

Sogneudflugten til Fredericia fandt sted den 21. august. Der var 50 deltagere.

Medarbejder/menighedsrådsudflugt den 8. september.

Præsentation af oplæg til ny alterdug.

Voksenkoret deltager ikke ved Høstgudstjenesten, derimod kommer Maja Johansen Blenner.

23. oktober er der frivilligfest.

Højskoledag planlægges i det nye år.

- visionsudvalg

Skoleprojektet løber af stablen i uge 38 og 39.

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

Evaluering af orienteringsmøde. Mødet forløb godt. Stor ros til dirigenten.

Forespørgsel fra Odense Kommune/Røde Kors om at låne lokale til projektet ”Fortæl for livet”. Mens coronaen florerer, må vi sige nej til udlån af lokaler.

11. Eventuelt

 

12. Afslutningssang 

Ingen sang.

 

Mødet slutter kl. 19.20

 

Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 30. sept.  kl. 16.00

 

Næste FU møde: tirsdag den 22. sept. kl. 15.45.