Referat af menighedsrådsmøde

onsdag d. 22. maj 2019 kl. 16.00

 

Tilstede:

Kaj Oluf Jensen, Kaj Wegner Petersen, Gudrun Wegner Petersen, Jytte Ravn Laugesen, Ernst Villy Andersen, Irene Quist Andersen, Erik Klint, Ingrid Kallehauge Larsen, Lisbeth Hoffmann Petersen, Henning Grøn, Anders Aastrup, Bente Ladegaard Jakobsen.

 

Afbud: Lene Crone Nielsen, Merete Færk Lønborg.

Fravær: Kurt Vestergaard.

 

Dagsordenspunkt

Beslutning/godkendelse/bemærkninger

  1. Velkomstsang

DDS 31

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

  1. Økonomi:

 

- Forslag til budget 2020 skal være økonomiudvalget i hænde senest 3. juni.

- Kassereren fremlægger forbrug, som det ser ud år til dato.

- Orientering om indledende budgetsamråd 10. maj.

4.   Lukket møde: (når aktuelt)

 

5.   Skrivelser og efterretningssager

- Karen Frendø Ebbesen har fået nyt embede 1. august.

Der bliver afsked med Karen ved hendes sidste gudstjeneste i Hjallese Kirke den 28. juli.

Menighedsrådet fremsender skrivelse til biskoppen og beder om en snarlig løsning på vakancen.

- Danske lægers vaccinationsservice ønsker lokale 2/10 kl. 9 – 12 til influenzavaccinationer af områdets borgere. Afslag på grund af manglende lokaler pågældende dag.

6.   Nyt fra forretningsudvalget         

- Lokalhistorisk forening låner lokaler 24. oktober. Godkendt.

- Seniorkordegnene kan låne lokale 23/9 eller 7/10. Godkendt.

- Eftermiddagsklubben kan få en B nøgle. Godkendt.

- FDF beder om lån af lokaler den 13. juni. Godkendt.

 

7.    Nyt fra præsterne

- Tak til de medlemmer af menighedsrådet som var behjælpelige ved konfirmationerne, som gavevagter og parkeringsvagter. Også tak til kirketjener Sanne Nielsens mand for hjælpen.

- Minikonfirmandforløb er i gang. Det afsluttes ved friluftsgudstjenesten den 16. juni, hvor minikonfirmanderne medvirker.

- Tak til menighedsrådet for at værdsætte præsternes arbejde.

- Hjallese Kirke har en stor del af provstiets konfirmander i 2018, (12,8%).

- Orientering om samarbejde mellem kirken og skolerne i september og oktober. Temaet er engle.

- Hilsen fra Gabriella Dahm.

8.    Nyt fra:

- økonomiudvalg

Intet yderligere at berette.

- kontaktperson

Fraværende.

- kirke- og præstegårdsudvalg

- Brug af kælderlokalet. Vi forsøger at komme i kontakt med bygningsmyndigheden ved Odense Kommune.

- Kaj Wegner har forsøgt at få en samtale med Odense Kommune vedrørende asfaltering af vejen til Hjallesehaven. Der arbejdes videre med sagen.

- Vinduer i gavlen til konfirmandstuen er ved at blive sat i.

- Det er aftalt med tømreren at udskifte vinduer i kirken efter pinse.

       - kommunikationsudvalg

Sognenyt er sendt til opsætning.

- aktivitetsudvalg

Intet at berette.

- visionsudvalg

Ansøgning om hjælp til børnekor i 2020.

 

10.    Siden sidst, herunder nyt fra medlemmerne

Det offentlige menighedsmøde er afviklet.

11. Eventuelt

 

12. Afslutningssang 

DDS 49

 

Mødet slutter kl. 18.25

 

Næste menighedsrådsmøde: onsdag den 28. august kl. 16.00

 

Næste FU møde: tirsdag den 13. august kl. 15.45